CET 1981 - Electricals (.......Place the cursor to reveal the names - suitable for Internet Explorer)

 

Ajayakumar K
Aju S Maret
 
Ambujakumaran Nair
Arulkumar
Asithabai
Balachandran V
Cherian Joseph
Alexkutty George
 
Ajayakumar
Aju S Maret
Alexkutty George
Ambujakumaran
Arulkumar
Asithabhai
Balachandran
Cherian Joseph
Dilipkumar H.
Ganesh V
Harikumar R
Ignatious Loyd
Janardhanan S
Kumaraswamy
L. N. Swamy
Janardhanan
John Thomas
Dilipkumar H.
Ganesh V.
Harikumar R.
Ignatious Lyod
Janardhanan S
John Thomas
Kumaraswamy
L. N. Swamy
               
Lizy K. M.
Lucy
   
Malathy
Mathew George
Mathews P. George
Murali
Lyla S
Mahadevan
Malathy
Lizy K. M.
Lucy
Lyla S.
Mahadevan
Malathy (Late)
Mathew George(Moni)
Mathew P George
Murali
               
 
Pratheep K. S.
   
Roshini V.S.
 
Shambu Sharmae
 
Padman
Pradeepkumar KO
Rajesh B
Salim
Santhosh Kumar
Padman
Pratheep K. S.
Pradeep Kumar K O
Rajesh B.
Roshini V.S.
Salim
Shambu Sharmae
Santhosh Kumar
               
 
Sheriff
 
Sudhakumar V. S.
Sugathakumari
Suseela T.S.
Susan Beena
Samji T V
Sasidharan
Subramoniam R K
Susan Beena
Sasidharan B.
Sherif M
Subramoniam R.K.
Sudhakumar V.S.
Sugatha Kumari
Suseela T.S.
Susan Beena (Late)
Samji T.V.
               
Thomas Mathew
Usha Bai
Sathi B Nair
Uma Rani
Vijayakumar
Sathi B Nair
Thomas Mathew
Uma Rani
Usha Bai
Vijayakumar

 

Latest editing Nov 28, 2010